Obec Stružná

Obec Stružná

Žalmanov, Horní Tašovice, Nová Víska

Současnost

Technická infrastruktura

Kanalizace

Kanalizace je rozvedena přímo v obci Stružná a také v místní části Žalmanov. V ostatních místních částech řeší obyvatelé tuto problematiku vlastními žumpami a soukromými čističkami.

Zásobení vodou

V současné době jsou vodovody umístěny ve Stružné a v Žalmanově.  Obce Stružná a Žalmanov jsou napojeny na skupinový vodovod Žlutice . V sídlech H.Tašovice ,Peklo a Nová Víska zůstává zásobování pitnou vodou individuálními studněmi.

 Územní plán také navazuje na stávající koncepci čištění splaškových vod v obci Stružná v centrální ČOV Stružná a dále ji rozvíjí. Veškeré splaškové vody ze Stružné i ze Žalmanova jsou gravitačně nebo výtlakem přivedeny do ČOV Stružná, kde jsou centrálně čištěny. V Horních Tašovicích, Pekle i Nové Vísce budou splaškové vody i nadále likvidovány pouze individuálně v žumpách nebo v domovních čistírnách.

V r.2023 započne v H.Tašovicích výstavba vodovodu.

Zásobení energiemi

Správní území obce Stružná je zásobováno elektrickou energií systémem trafostanic a venkovního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území obce jsou navrženy a místy již umístěny nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.

Rozvod plynu ve správním území obce zatím neexistuje. To se výrazně mění v krajském územním plánu, který navrhuje napříč územím obce Stružná trasu VTL plynovodu nadmístního významu Bochov - Stružná - Andělská Hora. Obec Stružná a sídlo Žalmanov budou zásobeny plynem z regulační stanice RS VTL/STL u Stružné.

Přírodní podmínky

Významné krajinné prvky, krajinný ráz

Kulturní krajina na území obce Stružná je determinována několika skutečnostmi:
Současné osídlení je soustředěno do několika velmi malých sídel vesnického charakteru. Rozhodujícím způsobem využití ploch v řešeném území je zemědělství a lesnictví. Zemědělská půda je v území tvořena převážně rozsáhlými bloky orné půdy nebo trvalých travních porostů. Významným krajinářským a ekologickým prvkem jsou údolí větších vodních toků s vlhkými loukami a relativně přirozeným charakterem toků s břehovými porosty. Lesní porosty zaujímají především polohy extrémnějších přírodních podmínek (svahy, údolí, kamenité a neúrodné půdy. Lesy s přirozenou dřevinou skladbou již téměř neexistují.

Krajina na území obce rovněž nedosahuje žádných mimořádných kvalit ani hodnot:

 • napříč územím obce probíhá silnice I/6
 • vrch Rumisko představuje čedičový kamenolom
 • na území obce je minimum lesa
 • hodnotné nejsou ani údolí potoků:
  • Lomnický potok - hustě obestavěn zástavbou Horních Tašovic, nezastavěna zůstává pouze jižní část toku
  • potok podél silnice do Činova - neurbanizované území, avšak vzhledem k OP vojenského újezdu Hradiště je celé údolí toku ponecháno přirozenému vývoji, a je tudíž zarostlé náletem autochtonních mimolesních listnatých stromů.
 • jednotlivé lesíky rozseté v krajině jsou příliš malé rozlohy a nevytvářejí hodnotnou ekostabilizační kostru krajiny ani neposkytují dostatečné zázemí pobytové rekreace obyvatel
 • krajinářskou hodnotou je zámecká zahrada, která je však uzavřena.

Celkově se dá říci, že zátěž na území obce Stružná je v současně době již na samé hranici únosnosti: silnice I/6, cesta ke skládce Činov, kamenolom Horní Tašovice, průjezdná místní doprava ve vztahu ke sjezdu ze silnice I/6 a provozované a devastované areály zemědělských a výrobních závodů.

V řešeném území se nacházejí tato zvláště chráněná území:

            NATURA 2000 - EVL Doupovské hory CZ0424125
            NATURA 2000 - ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002

  V území je registrován VKP

            Činovské louky, k.ú. Stružná, p.p.č. 254/1, 281, 688/1

  Na území obce se nacházejí VKP ze zákona:

            PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště

V žádném z katastrálních území obce Stružná neproběhly komplexní pozemkové úpravy.

Zeleň

Veřejná  zeleň  je  zastoupena  v centrech  jednotlivých  obcí,  v prostoru návsí, případně i na jiných místech.

Zemědělský půdní fond 

Ve správním území obce Stružná se nachází tyto druhy pozemků :

CELKEM:  1260 ha 

zemědělské pozemky celkem:  980,6 ha : 

-  orná půda                       385,4 ha
-  zahrady                           8,3 ha
-  travní porosty               586,9 ha

nezemědělské pozemky :

-  lesní pozemky              127,8 ha
-  vodní plochy                  7,7 ha
-  zastavěné plochy        19,4 ha
-  ostatní plochy               124,9 ha

Lesní pozemky

V řešeném  území  se  nachází  127,8  ha  lesních  pozemků. Procento  zalesnění  je  tak  10 % z celkové plochy správního území.

Doprava

Správním územím obce Stružná prochází významná komunikace I/6, která spojuje Karlovy Vary s hlavním městem Prahou.

Dále se na SÚ obce Stružná nachází následující komunikace:

III/00625 – Horní Tašovice - Stružná – Žalmanov
III/20812 – Stružná – Nová Víska
III/00627 – Stružná – Činov

ÚP výrazně mění stávající koncepci silniční sítě na území obce Stružná. Jako nadmístní rozvojové plochy řeší ÚP dopravní koridory komunikace R6 a silnice I/20. Podél komunikace R6 je navržena doprovodná silnice II/606. Silnice III. třídy na území obce Stružná jsou stabilizovány, kromě silnice č. 00625, která je navržena k přečíslování na silnici II/606 po výstavbě komunikace R6.
ÚP stabilizuje přístupovou komunikaci do osady Peklo z Nové Vísky.

ÚP navrhuje v nezastavěné kulturní krajině obnovu vybraných historických cest.

ÚP navrhuje ve Stružné u navrženého sportoviště s parkem centrální parkoviště osobních automobilů, které bude sloužit zároveň i návštěvníkům hřbitova

Správním územím obce Stružná prochází 2 cyklotrasy:
2249 – Šemnice – Dubina – Vojenský újezd Hradiště – Žalmanov – Horní Tašovice – Luka – Valeč

2288A – Horní Tašovice rozcestí – Tašovický mlýn – Dlouhá Lomnice
 

Obyvatelstvo

Dle posledního sčítání z r.2012 : 537( r.2015 :555)

k 31.12.2022 : 604

 

Občanská vybavenost

 

 • školka- zrekonstruovaná
 • restaurace
 • obecní hřbitov -zrekonstruovaný
 • obecní úřad, obřadní síň a pošta -zrekonstruované
 • ve Stružné multifunkční hřiště s umělým povrchem pro -fotbal, tenis, volejbal, nohejbal, ping-pong ...
 • v Žalmanově fotbalové hřiště, hřiště s uměl.povrchem pro tenis, volejbal, nohejbal …
 • v Žalmanově sportovní klubovna - zrekonstruovaná
 • Žalmanov a Stružná - nově vybudovaná kanalizace
 • hasičská zbrojnice pro JSDH Stružná - zrekonstruovaná
 • zbrojnička v N.Vísce - zrekonstruovaná
 • požární nádrž ve Stružné - zrekonstruovaná
 • veřejné osvětlení v Žalmanově a H.Tašovicích - zrekonstruované,pokračuje se Stružnou

 

občanská

vybavenost

20

14

vzdělávání

a školství

20

14

volnoč.

prostory

20

14

zdravotn.

a soc.sl.

20

14

spolkový/

kulturní dům

/klubovna

1

1

fotbalové

hřiště

1

detašov. praco-

viště zdr.střed.

N

obřadní síň

1

počet d.

23

víceúčelové

hř.

2

Samost. ordin.

prakt. lékaře

pro dospělé

N

středisko(dům)

pro volný čas

dětí a mládeže

N

 

 

 

N

dětské hřiště

3

Samost. ordin.

prakt. lék. pro

děti a dorost

N

veřejná knihov.

vč.poboček

1

N

tenisové kurty

2

Samost. ordin.

prakt. lékaře

stomatologa

N

sakrální stavba

využívaná pro

nábož. akce

N

ZŠP

N

tělocvična

N

Samost. ordin.

prakt. lékaře

gynekologa

N

muzeum

N

ZŠ 1.stupeň

N

koupaliště/

přírodní

1

Samost. ordin.

lékaře special.

N

hrad, zámek,

klášter,NKP

1

ZŠ 1.a 2.stup.

N

krytý bazén

N

 lékárna

N

galerie,

výstav.síně

N

ZŠP

N

střelnice

N

Terénní sociál.

služby

N

obchod-

potraviny

1

ZUŠ

N

kluziště

N

Dům s pečovat.

službou

N

rychlé občer.

výčep

1

ZUŠ

N

bowling/

kuželky

N

Dům pro zdrav.

postižené

N

hospoda/

restaurace

bez kuchyně

N

 

 

 

 

 

 

hospoda/

restaurace s kuchyní

1

 

 

 

 

 

 

restaurace

jako

součást ubyt.zařízení

N

 

 

 

 

 

 

cukrárna,

kavárna,

čajovna,vinárna apod.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská společnost a život v obci

 

spolky a NNO

Tradiční společenské akce

SDH Stružná

Hasičský ples

Pochody za poklady, noční

TJ Stružná

Obecní maškarní bál

 Podzimní Posezení seniorů

 

MDD

Vítání občánků

 

Sportovní den pro mládež

 

Podnikání ve Stružné

Na území obce podnikají dva větší zemědělské subjekty: Arnošt a Petr Götzovi a Farma Žalmanov, která se zabývá chovem koz a zpracovává kozí mléko.

V obci je registrování 6 oborů z řad řemeslníků, jedná se o tradiční řemesla, jako je zedník, truhlář, tesař, klempíř, pokrývač a automechanik.

Firmy nezemědělské povahy působící na území obce Stružná jsou Recyplast CZ, s.r.o., která se zabývá recyklací plastových materiálů a firma Josef Pelant – Termosklady Žalmanov – zpracování masných výrobků. Výše zmíněné firmy nabízí místním obyvatelům minimální možnost pracovního uplatnění, ALUPLASTEX –H.Tašovice-výroba žaluzií, Truhlárna Stružná Ing.arch.Ira, Stavební firmy  Stružná -Kunz, Hejhal

Služby a cestovní ruch

 

turistika

 

Ubytování v soukromí 

Holiday house David

Aquamarina, s.r.o

ano

Penzion - Hostinec U Skálů

ano

Hotel/Motel - počet lůžek

0

Ubytovna/hostel 

World Development

ano

Kemp/rekreační středisko - Ivo Kočík, Jezdecké centrum

ano

Informační centrum

0

Naučné stezky - počet

0

Naučné stezky - km

0

Cyklotrasy (km)

35 km

Pěší trasy (km) bez NS

35 km

Edukativní turistika - počet programů

0

Atraktivity

0

Hipoturistika-hipostanice (km, ks)

1

Seznam akcí realizovaných v obci v posledních letech

Akce pracovní :

 

 1. rekonstrukce požární zbrojničky , zvoničky, zatrubnění potoka a výstavba stání pro kontejnery v Nové Vísce
 2. výstavba multifunkčního sportovního areálu s umělým povrchem ve Stružné
 3. výstavba sportovního a dětského areálu v Žalmanově
 4. rekonstrukce TJ klubovny v Žalmanově+ výstavba krbu
 5. rekonstrukce autobusové zastávky v Žalmanově
 6. položení asfaltového povrchu před bytovými domy v Žalmanově
 7. položení asfaltového  povrchu před bytovými domy a mezi finskými domky ve Stružné
 8. výstavba chodníku v areálu MŠ
 9. rekonstrukce chodníků v parku Stružná
 10. rekonstrukce fasády Obecního úřadu Stružná+ zřízení parkoviště před OÚ
 11. rekonstrukce hráze a požární nádrže, včetně příjezdové cesty ve Stružné
 12. výstavba parkoviště pro MŠ a bytové domy ve Stružné
 13. rekonstrukce propustků a výstavba nové komunikace v Horních Tašovicích
 14. rekonstrukce mateřské školky, vč. výměny oken, vč.přístavby na palivo, vybavení do jídelny
 15. rekonstrukce topení, elektřiny na Obecním úřadě
 16. výměna oken a kotle na OÚ
 17. rekonstrukce 1.patra OÚ + obřadní síně
 18. rekonstrukce zahradního areálu v MŠ+ vybavení novými hracími prvky + výstavba oplocení
 19. prořezy všech stromových alejí
 20. umístění nových autobusových zastávek ve Stružné, Žalmanově, H.Tašovicích
 21. zřízení nového  posezení , vč. výroba ohniště ve Stružné
 22. rekonstrukce hřbitovní kaple, hřbitovní zdi, kolumbárií, výstavba nových kolumbárií
 23. položení nového asf.povrchu na průjezdové cestě Stružnou
 24. usazování nových antivandalských laviček na TJ Stružná v Žalmanově
 25. rekonstrukce Požární zbrojnice
 26. oprava neudržovaných německých hrobů
 27. pořízení nových herních prvků na dětské hřiště v H.Tašovicích
 28. oprava kapličky  v N.Vísce
 29. zabudování dětských prolézaček, dřevěného domečku a jiných prvků na hřišti v Žalmanově
 30. výstavba garáže pro umístění nového obecního traktoru
 31. výměna herních sítí, branek, košů a výpletů + zabudování dětské lezecké stěny + houpačky na hřišti ve Stružné
 32. výstavba nového oplocení dětského hřiště v H.Tašovicích
 33. rekonstrukce + vybavení nábytkem v zasedací místnosti OÚ
 34. rekonstrukce veřejného osvětlení v Žalmanově a H.Tašovicích
 35. nové oplocení hřiště v H.Tašovicích + zabudování parkových laviček
 36. dokončení oprav hřbitovní zdi
 37. výstavba sportovního zázemí v areálu hřiště Stružná
 38. pořízení kamerového systému na TJ Stružná
 39. vyčištění černé skládky za hřištěm v Žalmanově
 40. oprava komunikací systémem Turbo ve Stružné
 41. zakoupení špalíkovače
 42. prořezy stromů
 43. rekonstrukce umělého povrchu hřiště Stružná + výměna sítí a prken
 44. zateplení klubovny na hřišti Stružná
 45. položení nového dopadového povrchu na dětském hřišti Žalmanov
 46. zpracování projektu na řešení dopravní situace v Žalmanově
 47. zpracování projektu na revitalizaci rybníka podání žádosti o dotaci
 48. zpracování projektu na rekonstrukci střechy MŠ a výstavbu dřevěného altánku
 49. zpracování projektu na vybudování Komunitního domu Stružná
 50. zhotovení dřevěných lavic a houpací lavice na hřiště Stružná
 51. vybudování odvodňovacího rigolu u bytovek Stružná,kdy 50% nákladů bylo hrazeno na základě dotace z rozpočtu Karlovarského kraje- odboru regionálního rozvoje
 52. pořízen na OÚ automatický kotel DAKON
 53. výstavba skladu pro uložení obecní zahradní techniky
 54. zhotovení nového stání pro kontejnery v Nové Vísce
 55. pořízení a zabudování nových dětských prvků na hřiště ve Stružné, Žalmanově, N.Vísky a H.Tašovic, kdy 50% nákladů bylo hrazeno na základě dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
 56. odstranění černé skládky v Žalmanově
 57. zhotovení parkové úpravy v Žalmanově a pořízení dřevěného parkového sezení
 58. zpracování projektu na obnovu sochy Sv.Jana Nepomuckého ve Stružné+ obnova
 59. zpracování projektu na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice ve Stružné
 60. rekonstrukce vnitřních místností MŠ
 61. nové autobusové zastávky
 62. doplňování herních prvků na hřištích
 63. položení dalších nových asf.povrchů na obecních komunikacích
 64. výměny výbojkových hlavic za ledkové a doplňování novými sloupy VO

 

Občanská společnost a život v obci

Akce společenské :

 1. pálení čarodějnic
 2. fotbalová utkání na TJ Stružná v Žalmanově
 3. pořádání MDD
 4. turnaje v nohejbale : Žalmanovská kostka + KUNZ-BAU CUP
 5. fotbalový turnaj : O putovní pohár starostky obce
 6. společné pochody rodičů s dětmi do přírody, Pochod za pokladem apod.
 7. slavnostní otevření zrekonstruovaného OÚ a vyvěšení vlajky, standarty a znaku obce
 8. noční strašidelná cesta mezi duchy
 9. fotbalové rozlučky
 10. travesti-show
 11. mikulášské nadílky s divadelními, či kouzelnickými představeními
 12. hasičské plesy
 13. obecní maškarní bály jak pro děti, tak dospělé
 14. jarní a podzimní vítání občánků
 15. svatebních obřady
 16. výstava svatebních fotografií místních obyvatel, včetně zapůjčených svat.doplňků
 17. sbírka na pomoc postiženým při povodních
 18. „křest“ nového posezení se živou hudbou a opékáním
 19. svěcení sochy Sv.Floriána na opravené has.zbrojnici + křest hasičs.vozu
 20. každoroční podzimní Setkání seniorů s předáváním  dárkových košů a památečních medailí jubilantům
 21. výlet s dětmi a rodiči do ZOO Plzeň
 22. ping-pongové jarní turnaje
 23. Májky
 24. dětský multifunkční kroužek při Obecním úřadu
 25. Hrátky s pamětí - pro seniory

 

 

Občanská vybavenost

 

 • školka- zrekonstruovaná
 • restaurace
 • obecní hřbitov -zrekonstruovaný
 • obecní úřad, obřadní síň a pošta -zrekonstruované
 • ve Stružné multifunkční hřiště s umělým povrchem pro -fotbal, tenis, volejbal, nohejbal, ping-pong ...
 • v Žalmanově fotbalové hřiště, hřiště s uměl.povrchem pro tenis, volejbal, nohejbal …
 • v Žalmanově sportovní klubovna - zrekonstruovaná
 • Žalmanov a Stružná - nově vybudovaná kanalizace
 • hasičská zbrojnice pro JSDH Stružná - zrekonstruovaná
 • zbrojnička v N.Vísce - zrekonstruovaná
 • požární nádrž ve Stružné - zrekonstruovaná
 • veřejné osvětlení v Žalmanově a H.Tašovicích - zrekonstruované

 

občanská vybavenost

 

vzdělávání a školství

 

volnočasové prostory

 

zdravotnictví a soc.služby

 

spolkový/kulturní dům/klubovna

1

MŠ počet tříd

1

fotbalové hřiště

1

detašované pracoviště zdr.středisek

N

obřadní síň

1

MŠ počet dětí

23

víceúčelové hřiště

2

Samost. ordinace prakt. lékaře pro dospělé vč. detaš. prac.

N

středisko(dům) pro volný čas dětí a mládeže

N

ZŠ 1.stupeň počet tříd (1.-5.ročník)

N

dětské hřiště

3

Samost. ordinace prakt. lék. pro děti a dorost vč. detaš. prac.

N

veřejná knihovna vč.poboček

1

ZŠ 1. a 2. stupeň počet tříd (1.-9.ročník)

N

tenisové kurty

2

Samost. ordinace prakt. lékaře stomatologa vč. detaš. prac.

N

sakrální stavba využívaná pro náboženské akce

N

ZŠP počet tříd(1.-9.roč.)

N

tělocvična

N

Samost. ordinace prakt. lékaře gynekologa vč. detaš. prac.

N

muzeum(vč.poboček,památníků,pamětních síní apod.)

N

ZŠ 1.stupeň počet žáků

N

koupaliště/přírodní

1

Samost. ordinace lékaře specialisty vč. detaš. prac.

N

hrad, zámek,klášter,NKP

1

ZŠ 1.a 2.stupeň počet žáků

N

krytý bazén

N

Zařízení lékárenské péče (lékárny)

N

galerie (vč.poboček a výstavních síní)

N

ZŠP počet žáků

N

střelnice

N

Terénní sociální služby

N

obchod-potraviny

N

ZUŠ počet škol

N

kluziště

N

Dům s pečovatelskou službou

N

rychlé občerstvení/výčep

1

ZUŠ počet žáků

N

bowling/kuželky

N

Dům pro zdravotné postižené

N

hospoda/restaurace bez kuchyně

N

 

 

 

 

 

 

hospoda/restaurace s kuchyní

1

 

 

 

 

 

 

restaurace jako součást ubytovacího zařízení

N

 

 

 

 

 

 

cukrárna,kavárna,čajovna,vinárna apod.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská společnost a život v obci

 

spolky a NNO

Tradiční společenské akce

SDH Stružná

Hasičský ples

Pochody za poklady, noční

TJ Stružná

Obecní maškarní bál

 Podzimní Posezení seniorů

 

MDD

 

 

Sportovní den pro mládež

 

Podnikání ve Stružné

Na území obce podnikají dva větší zemědělské subjekty: Arnošt a Petr Götzovi a Farma Žalmanov, která se zabývá chovem koz a zpracovává kozí mléko.

V obci je registrování 6 oborů z řad řemeslníků, jedná se o tradiční řemesla, jako je zedník, truhlář, tesař, klempíř, pokrývač a automechanik.

Firmy nezemědělské povahy působící na území obce Stružná jsou Recyplast CZ, s.r.o., která se zabývá recyklací plastových materiálů a firma Josef Pelant – Termosklady Žalmanov – zpracování masných výrobků. Výše zmíněné firmy nabízí místním obyvatelům minimální možnost pracovního uplatnění, ALUPLASTEX –H.Tašovice-výroba žaluzií,

Služby a cestovní ruch

 

turistika

2014

Ubytování v soukromí - počet

0

Penzion - počet lůžek

0

Hotel/Motel - počet lůžek

0

Ubytovna/hostel - počet

0

Kemp/rekreační středisko - počet

0

Informační centrum

0

Naučné stezky - počet

0

Naučné stezky - km

0

Cyklotrasy (km)

35 km

Pěší trasy (km) bez NS

35 km

Edukativní turistika - počet programů

0

Atraktivity

0

Hipoturistika-hipostanice (km, ks)

1

Seznam akcí realizovaných v obci v posledních letech

 

Akce pracovní :

 1. rekonstrukce požární zbrojničky , zvoničky, zatrubnění potoka a výstavba stání pro kontejnery v Nové Vísce
 2. výstavba multifunkčního sportovního areálu s umělým povrchem ve Stružné
 3. výstavba sportovního a dětského areálu v Žalmanově
 4. rekonstrukce TJ klubovny v Žalmanově+ výstavba krbu
 5. rekonstrukce autobusové zastávky v Žalmanově
 6. položení asfaltového povrchu před bytovými domy v Žalmanově
 7. položení asfaltového  povrchu před bytovými domy a mezi finskými domky ve Stružné
 8. výstavba chodníku v areálu MŠ
 9. rekonstrukce chodníků v parku Stružná
 10. rekonstrukce fasády Obecního úřadu Stružná+ zřízení parkoviště před OÚ
 11. rekonstrukce hráze a požární nádrže, včetně příjezdové cesty ve Stružné
 12. výstavba parkoviště pro MŠ a bytové domy ve Stružné
 13. rekonstrukce propustků a výstavba nové komunikace v Horních Tašovicích
 14. rekonstrukce mateřské školky, vč. výměny oken, vč.přístavby na palivo, vybavení do jídelny
 15. rekonstrukce topení, elektřiny na Obecním úřadě
 16. výměna oken a kotle na OÚ
 17. rekonstrukce 1.patra OÚ + obřadní síně
 18. rekonstrukce zahradního areálu v MŠ+ vybavení novými hracími prvky + výstavba oplocení
 19. prořezy všech stromových alejí
 20. umístění nových autobusových zastávek ve Stružné, Žalmanově, H.Tašovicích
 21. zřízení nového  posezení , vč. výroba ohniště ve Stružné
 22. rekonstrukce hřbitovní kaple, hřbitovní zdi, kolumbárií, výstavba nových kolumbárií
 23. položení nového asf.povrchu na průjezdové cestě Stružnou
 24. usazování nových antivandalských laviček na TJ Stružná v Žalmanově
 25. rekonstrukce Požární zbrojnice
 26. oprava neudržovaných německých hrobů
 27. pořízení nových herních prvků na dětské hřiště v H.Tašovicích
 28. oprava kapličky  v N.Vísce
 29. zabudování dětských prolézaček, dřevěného domečku a jiných prvků na hřišti v Žalmanově
 30. výstavba garáže pro umístění nového obecního traktoru
 31. výměna herních sítí, branek, košů a výpletů + zabudování dětské lezecké stěny + houpačky na hřišti ve Stružné
 32. výstavba nového oplocení dětského hřiště v H.Tašovicích
 33. rekonstrukce + vybavení nábytkem v zasedací místnosti OÚ
 34. rekonstrukce veřejného osvětlení v Žalmanově a H.Tašovicích

 

Akce společenské :

 

 1. pálení čarodějnic
 2. fotbalová utkání na TJ Stružná v Žalmanově
 3. pořádání MDD
 4. turnaje v nohejbale : Žalmanovská kostka + KUNZ-BAU CUP
 5. fotbalový turnaj : O putovní pohár starostky obce
 6. společné pochody rodičů s dětmi do přírody, Pochod za pokladem apod.
 7. slavnostní otevření zrekonstruovaného OÚ a vyvěšení vlajky, standarty a znaku obce
 8. noční strašidelná cesta mezi duchy
 9. fotbalové rozlučky
 10. travesti-show
 11. mikulášské nadílky s divadelními, či kouzelnickými představeními
 12. hasičské plesy
 13. obecní maškarní bály jak pro děti, tak dospělé
 14. jarní a podzimní vítání občánků
 15. svatebních obřady
 16. výstava svatebních fotografií místních obyvatel, včetně zapůjčených svat.doplňků
 17. sbírka na pomoc postiženým při povodních
 18. „křest“ nového posezení se živou hudbou a opékáním
 19. svěcení sochy Sv.Floriána na opravené has.zbrojnici + křest hasičs.vozu
 20. každoroční podzimní Setkání seniorů s předáváním  dárkových košů a památečních medailí jubilantům

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 7 °C
úterý 21. 5. déšť 17/10 °C
středa 22. 5. déšť 14/10 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 17/8 °C

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka